Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Höcker Advocaten B.V. (“Höcker”).

2. Opdrachten

2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Höcker. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 Op alle aan Höcker verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing.
2.3 Aan Höcker gegeven opdrachten strekken nimmer tot advisering over buitenlands recht. 
2.4 Höcker is bevoegd in het kader van uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens de opdrachtgever. Zo mogelijk gebeurt dat in overleg met de opdrachtgever, met dien verstande dat selectie van deurwaarders in beginsel zonder overleg plaatsvindt. Höcker is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te aanvaarden.
2.5 De opdrachtgever vrijwaart Höcker voor alle aanspraken van derden en de door Höcker in verband daarmee te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
2.6 Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever derden in kennis stelt van resultaten van door Höcker verrichte werkzaamheden, is hij gehouden deze derden hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
2.7 Door Höcker worden persoonsgegevens bijgehouden in een cliëntenadministratie. Deze administratie is op 5 juni 1997 aangemeld bij de Registratiekamer in Den Haag.
De administratie wordt uitsluitend gehouden op het vestigingsadres van Höcker.
Op verzoek kan inzage worden verkregen in het aanmeldingsformulier.
2.8 Gedurende twintig jaar na het afsluiten van een zaak wordt het betreffende dossier in het archief van Höcker bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd.
2.9 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Höcker gegeven opdrachten. In geval van wijziging van deze voorwaarden door Höcker gelden de gewijzigde voorwaarden, vanaf de dag van publicatie op http://hocker.nl/algemenevoorwaarden, voor alle nieuwe opdrachten. De personen die gemachtigd zijn namens Höcker opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook “partner” genoemd.
2.10 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

3. Honorering en incasso

3.1 De tarieven van de voor Höcker werkende advocaten variëren afhankelijk van ervaring en specialistische kennis. Höcker is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek te wijzigen.
3.2 De door Höcker te verzenden declaraties dienen binnen 30 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke rente, aan Höcker te vergoeden.
3.3 Höcker is te allen tijde gerechtigd voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, voorschotten te vragen. Deze worden aan het eind van de opdracht of al naar gelang tussentijds verrekend.

4. Aansprakelijkheid en verval

4.1 De aansprakelijkheid van Höcker is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen van Höcker wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Höcker komt. Deze verzekeringen kennen beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekeringen, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Höcker beperkt tot driemaal het honorarium dat door Höcker in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van € 250.000 (tweehonderdvijftigduizend Euro).
4.2 Bij het inschakelen door Höcker van derden, anders dan die bedoeld in artikel 4.4, kan Höcker behoudens eigen tekortkomingen waarvoor het in artikel 4.1 gestelde geldt door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. 

Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever Höcker voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor Höcker.

4.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Höcker in verband met door Höcker verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
4.4 Deze voorwaarden worden bedongen mede ten behoeve van: iedere (vroeger) aan Höcker verbonden persoon zoals bestuurders, werknemers, adviseurs, partners en aandeelhouders (en hun bestuurders) en hun rechtsopvolgers onder algemene titel, onverminderd overigens het in artikel 2.1 bepaalde. De in artikelen 2.5 en 4.2 vervatte vrijwaringen gelden voor hen rechtstreeks. Zij kunnen door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden, onverminderd het bepaalde in artikel 2.1, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. In deze uitzonderingsgevallen geldt het in artikel 4.3 vervatte vervalbeding ten behoeve van deze personen rechtstreeks. Voorts gelden de in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens Höcker, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door Höcker.

5. Geschillen

5.1 Op onze dienstverlening is een door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling is te raadplegen via http://hocker.nl/klachtenregeling.
Indien een klacht na behandeling conform de kantoorklachtenregeling niet is opgelost, kan deze aan de in artikel 5.2  vermelde rechter worden voorgelegd.  
5.2 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter  te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Höcker en de opdrachtgever. Indien Höcker als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter. 

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend. Höcker Advocaten B.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63458381.

Juli 2016

Meer informatie?

Hier vindt u het pdf-bestand van onze algemene voorwaarden?

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op:

Tel. +31 20 577 77 00
E-mail mail@hocker.nl