Litigation


U wilt u focussen op uw werk. Kunnen ondernemen. Of de juiste oplossing vinden voor problemen binnen de organisatie waar u werkt. En bij een conflict wilt u kunnen vertrouwen op een betrokken professional. Die u adviseert en begeleidt bij een aandeelhoudersgeschil, in een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure of in een conflict rondom een contract. Een partner die uw zakelijke mediation behandelt of een arbitrage procedure start. En die een rechtszaak niet uit de weg gaat, maar als dat mogelijk is, het niet zover laat komen.

Höcker Advocaten is gespecialiseerd in het voeren van procedures en het adviseren bij geschillen. Procederen is niet altijd de beste oplossing. Liever voorkomen we een procedure door een geschil professioneel te beslechten. De ervaring leert dat, voor het voorkomen van procedures, ruime proceservaring nodig is. Die hebben wij. Als blijkt dat een procedure toch onvermijdelijk is, dan procederen we vakkundig en scherp.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?
U kunt bij ons terecht voor al uw vraagstukken op het gebied van:

   ● Mediation
   ● Corporate litigation
   ● Commercial litigation
   ● (Internationale) arbitrage

Contact

Wilt u weten wat Höcker Advocaten voor u en uw organisatie kan betekenen?
Bel ons op 020 - 577 77 00 of stuur ons een bericht.

Recente zaken

Class action: procedures wegens overkreditering door banken

Höcker Advocaten (Marc Wolters en Koos van den Berg) stond in 2015 zo’n honderd gedupeerden succesvol bij in procedures tegen Amro Bank, SNS Bank en Rabobank. De banken hadden zeer hoge hypotheken verstrekt waarvan de lasten onbetaalbaar bleken voor gedupeerden. De Gerechtshoven Amsterdam en Arnhem-Leeuwarden stelden de banken dit jaar aansprakelijk wegens schending van de op hen rustende bijzondere zorgplicht. 

WOB procedure in paardenvleesschandaal

Marijn Kingma en Joep Meddens stonden Stichting foodwatch bij in een principiële procedure over de vraag of de NVWA informatie openbaar moet maken over afnemers en producten van vleesverwerker Selten. De rechtbank Amsterdam gaf foodwatch gelijk: het belang bij openbaarmaking moet zwaarder wegen dan het belang van bedrijven om geen reputatieschade te lijden. Dit oordeel werd bevestigd door de Raad van State.

Terugvorderen van vermogensbestanddelen

Kees van de Meent assisteert een Braziliaanse curator bij het terughalen van vermogensbestanddelen in Nederland. Van de Meent werkt in deze zaak nauw samen met advocaten uit andere jurisdicties.

Procedure schending van concurrentiebeding

Martyn Top stond een werkgever bij in een procedure over de schending van het concurrentiebeding door ex-werknemers van de onderneming.

Arbitrage: vordering tot schadevergoeding wegens vermeende wanprestatie

Vincent van Emstede heeft een Scandinavische cliënt bijgestaan in een ICC arbitrage tegen een Nederlandse wederpartij en voor deze cliënt de zaak gewonnen. De wederpartij vorderde schadevergoeding wegens vermeende wanprestatie bij de uitvoering van een distributieovereenkomst inzake grondstoffen. De zaak had betrekking op vragen van toepasselijk recht, contractinterpretatie, dwingend buitenlands (milieu)recht en openbare orde, het Weens Koopverdrag en schadeberekening. Alle vorderingen van de wederpartij zijn afgewezen en de wederpartij is veroordeeld in een volledige proceskostenveroordeling.

 

Huurprijsherzieningsprocedure (ex art. 7:303 BW)

Höcker Advocaten treedt op voor winkelier in de Negen Straatjes in een procedure over vordering van verhuurder tot huurprijsherziening. Verhuurder weigert het deskundigenrapport over de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse te volgen te volgen. 

Kort geding: vervangen van geisers en gaskachels

Höcker Advocaten treedt op voor Stadgenoot in een kort geding tegen een grote groep huurders. De vorderingen strekken tot het verkrijgen van medewerking aan de vervanging van geisers en gashaarden voor HR-ketels. De huurders worden veroordeeld hun medewerking te verlenen. Lees de uitspraak hier.  

Urgenda wint de Klimaatzaak

In een zeer principiële zaak stond Höcker Advocaten de Stichting Urgenda bij in een procedure tegen de Staat. Op 24 juni 2015 heeft de rechtbank Den Haag beslist dat de Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990. Lees hier het vonnis.

Modelovereenkomsten flexibele werkplekken

Höcker Advocaten heeft modelovereenkomsten opgesteld voor B., een vernieuwend concept voor flexibele werkplekken voor creatieve ondernemers en start-ups in Amsterdam. 

Klachtzaken na uitbraak ziekten in hotels

  1. Marieke Timmerman en Hannah Vera Hess hebben diverse klachtzaken behandeld voor touroperators die te maken hadden met hotels waar sprake was van een uitbraak van ziekten onder reizigers als gevolg van de legionella bacterie of het noro virus.

Procedure over online reisgegevens

Jacqueline Seignette stond een touroperator bij in een geschil tussen een touroperator en een agent over het gebruik van online reisgegevens en de daarover namens de touroperator gevoerde procedure gewonnen (Tjingo-zaak).

Enquête procedures Ondernemingskamer

Yvette Borrius is betrokken bij diverse enquête procedures naar de gang van zaken bij (al dan niet inmiddels gefailleerde) zorgconcerns, woningcorporaties en (beursgenoteerde) ondernemingen. Zij behartigt de belangen van voormalige directieleden/toezichthouders, van de rechtspersoon zelf, aandeelhouders of andere stakeholders.

Corporate governance woningcorporaties

Höcker Advocaten (Yvette Borrius en haar team) staat toezichthouders van verschillende woningcorporaties bij in hun verweer tegen schadeclaims op grond van vermeend gebrekkig toezicht, onder meer verband houdend met og projectontwikkeling, derivatenbeleid en vertrekregelingen.

Exhibitie, onttrekkingen en aansprakelijkheid

Namens een internationale bank heeft Yvette Borrius succesvol beroep gedaan op een door de aandeelhouder van een grote debiteur verstrekte corporate guarantee. Onderzoek naar verhaalsmogelijkheden en exhibitie in rechte toonde onttrekkingen aan. Tegen de betrokken directeur is tot en met de Hoge Raad geprocedeerd waarbij de claims van de bank op grond van bestuurdersaansprakelijkheid zijn toegewezen.

ageas

Yvette Borrius en Marc Wolters stonden ageas, voorheen het moederbedrijf van de Fortis-groep, bij in verschillende procedures in de nasleep van de overname van ABN Amro door de Nederlandse Staat. De betrokken partijen eisten miljarden van elkaar. In juni 2012 was Höcker betrokken bij een schikking die leidde tot een eenmalige betaling door ABN Amro aan ageas van € 400 miljoen.

VEB / Fortis en voormalige functionarissen

Yvette Borrius vertegenwoordigt een voormalige executive van Fortis in een aansprakelijkheidsprocedure aanhangig gemaakt door de VEB. Als basis voor de claims dient het door de Ondernemingkamer gevelde oordeel van wanbeleid. De beleggers stellen te zijn misleid over de financiële gezondheid van Fortis, voorafgaand aan de teloorgang van het concern in 2008.

KPNQwest - claims banken

Yvette Borrius vertegenwoordigt een voormalige functionaris van KPNQwest in een actie uit onrechtmatige daad aanhangig gemaakt door Citibank en Cargill. In eerste aanleg zijn de vorderingen afgewezen, de kwestie wordt thans in hoger beroep voortgezet. In samenwerking met Britse en Amerikaanse advocaten coördineert Höcker Advocaten de procesvoering onder Nederlands en Engels recht.

Procedure "framed" of "embedded" links

Höcker Advocaten stond Buma/Stemra bij in een procedure tegen de portalwebsite Nederland.fm. De rechtbank ging mee in het betoog van Buma/Stemra dat het ter beschikking stellen van de radiozenders zoals Nederland.fm dat doet, via hyperlinks, auteursrechtelijk relevant is. 

Staat betaalt Stichting Thuiskopie EUR 33,5 miljoen

December 2014: Willem Roos heeft namens Stichting de Thuiskopie een procedure over het onrechtmatig uitfaseren van de thuiskopieheffing geschikt. De Staat betaalt € 33,5 miljoen aan schadevergoeding omdat in de periode 2007 – 2012 voorwerpen als smartphones, tablets, harddiskrecorders etc. door de Staat buiten de heffing werden gehouden. Voor de periode vanaf 2013 had de Staat al een nieuwe regeling getroffen waar deze voorwerpen wel deel van uit maken.  

Procedure illegaal downloaden

Höcker Advocaten procedeert in hoger beroep voor Stichting Brein tegen News-Service Europe, een exploitant van een Usenet dienst die wordt gebruikt voor het downloaden van o.a. muziek en films. De rechtbank oordeelde dat News-Service Europe rechtstreeks inbreuk maakt op de rechten van auteurs, uitgevers en producenten.

Class action voor huurders woonruimte

Jurjen Tuinman en Tim de Booys traden op voor 125 huurders die huurprijsvermindering vorderden vanwege gebreken aan de woonomgeving van hun flat. De kantonrechter verminderde de huurprijs met 15%.

Bestemmingsplanprocedure

Höcker Advocaten heeft namens een gebouweigenaar beroep ingesteld tegen de wijziging van een bestemmingsplan. De gemeente had niet onderzocht of de ontwikkeling voorzag in een actuele (regionale) behoefte terwijl de beoogde ontwikkeling onherroepelijk leegstand zou creëren.

Onteigening SNS Reaal

Marc Wolters vertegenwoordigt internationele beleggers van wie de effecten SNS Reaal door de Nederlandse Staat werden onteigend en op nul werden gewaardeerd. In het voor de beleggers zeer gunstige tussenarrest bepaalde de Ondernemingskamer onlangs dat die waardering onvoldoende was onderbouwd. Verwacht wordt dat de investeerders recht hebben op een substantiële vergoeding. Over deze zaak procedeert Höcker ook voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Kees van de Meent vertegenwoordigt een Nederlandse vennootschap in een procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid en coördineert in diezelfde zaak een onderzoek naar vermogensbestanddelen van de betreffende bestuurders in verschillende jurisdicties.

ageas

Marc Wolters stond ageas, voorheen het moederbedrijf van de Fortis-groep, bij in verschillende procedures in de nasleep van de overname van ABN Amro door de Nederlandse Staat. De betrokken partijen eisten miljarden van elkaar. In juni 2012 was Höcker betrokken bij een schikking die leidde tot een eenmalige betaling door ABN Amro aan ageas van € 400 miljoen.

Meer recente zaken

Meer informatie?
Wij helpen u graag verder.

Neemt u dan contact op met één van onze contactpersonen.

Contactpersonen

Herman Doeleman

T+31 20 577 77 00
M+31 6 433 66 313
Edoeleman@hocker.nl

Yvette Borrius

T+31 20 577 77 00
M+31 6 433 66 322
Eborrius@hocker.nl