Publicaties


 • Cathalijne van der Plas

  Noot bij uitspraak HvJ EU C-47/14 (Holterman Fehro v. Spies)

  19 november 2015, Cathalijne van der Plas, JOR 2015/288 afl.11  

  Lang verwacht en eindelijk gekomen: een antwoord op de vragen van de Hoge Raad over internationale bevoegdheid op grond van Brussel I bij bestuurdersaansprakelijkheid.

 • Jacqueline Seignette

  Noot bij HvJ EU C-279/13 (C More/Sandberg)

  19 november 2015, Jacqueline Seignette, IER 2015/42  

  Het Hof van Justitie beantwoordt een prejudiciële vraag in een Zweedse strafzaak. Linus Sandberg moet voorkomen omdat hij in 2007 links ter beschikking heeft gesteld waarmee live streams van sportwedstrijden van C More konden worden bekeken zonder een C More abonnement te nemen.

 • Maarten Mussche

  Het informeren van crediteuren als verweer tegen Beklamel-aansprakelijkheid

  5 november 2015, Maarten Mussche, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2015/2  

  De crediteur die ten tijde van het aangaan van een verbintenis met een vennootschap de financiële situatie van zijn contractuele wederpartij kende, kan de bestuurder van de vennootschap later niet succesvol aansprakelijk stellen wegens schending van de Beklamel-norm.

 • Harmen de Kraker

  V.V. Young Boys: blufpoker in de hoofdklasse

  26 oktober 2015, Harmen de Kraker, Bb 2015/76  

  Een bespreking van de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 2 september 2015 over bestuurdersaansprakelijkheid.

 • Cathalijne van der Plas

  Noot bij uitspraken NRSL/Kompas en Çukurova/Sonera

  21 september 2015, Cathalijne van der Plas, JOR 2015/253 en JOR 2015/254  

  In beide beschikkingen gaat het om de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis dat valt onder de reikwijdte van het Verdrag van New York. Voor de tenuitvoerlegging hier te lande worden echter verschillende wegen bewandeld.

 • Raymond Canisius

  De verhouding tussen de uitkeringstest en de tegenstrijdigbelangregeling opnieuw belicht

  18 augustus 2015, Raymond Canisius, TvOB 2015-4, Tijdschrift voor vennootschaps- en rechtspersonenrecht, blz. 145-150  

  De vraag of de tegenstrijdigbelangregeling een rol speelt bij de uitkeringstoets is aan de orde wanneer een bestuurder tevens, als aandeelhouder, tot dividend gerechtigd is, omdat in dat geval zijn persoonlijke belang mogelijk in strijd is met het belang van de vennootschap.

 • Lucas van Eeghen

  Het getrouwe beeld bij gerede twijfel

  30 juli 2015, Lucas van Eeghen, Nawoord in MAB 89e jaargang, juli/augustus 2015, p. 306-308  

  Juist omdat op de accountant in het kader van de continuïteit een belangrijke eigen taak rust is het voor belanghebbenden, maar ook voor hemzelf, zaak openheid te betrachten bij eventueel bestaande gerede twijfel en de daaruit voortvloeiende te verwachten financiële gevolgen.

 • Yvette Borrius

  Noot bij uitspraak Gerechtshof Amsterdam, 3 juni 2014 (NPN-RSSB)

  17 juli 2015, Yvette Borrius, JOR 2015/163  

  Externe bestuurdersaansprakelijkheid. Eigen schuld schuldeiser. Bestuurder treft persoonlijk ernstig verwijt door niet tijdig en regelmatig opzeggen van huurovereenkomst. Bestuurder aansprakelijk voor onbetaalde huursom.

 • Jurjen Tuinman

  Noot bij uitspraak kantonrechter Amsterdam 19 december 2014

  10 juli 2015, Jurjen Tuinman, WR 2015/92  

  Huurovereenkomst ex artikel 7:232 lid 2 BW voor de duur dat verhuurder gaat ‘proefsamenwonen’?

 • Raymond Canisius

  Uitkeringen aan aandeelhouders in het nieuwe BV-recht. Besluitvorming, vertegenwoordiging en vereenzelviging

  25 juni 2015, Raymond Canisius, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 127  

  Het Nederlandse BV-recht is drie jaar geleden ingrijpend herzien (Wet Flex-BV). Samen met mijn tweelingbroer Maurice Canisius deed ik onderzoek naar de wenselijkheid en werkbaarheid van de met aansprakelijkheid gesanctioneerde uitkeringstest van artikel 2:216 BW die centraal staat in het nieuwe systeem van bestuurdersaansprakelijkheid als crediteurenbescherming. De belangrijkste conclusie van het proefschrift is dat voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid, in geval van ontoelaatbare uitkeringen aan aandeelhouders, onder de nieuwe regeling uiterste terughoudendheid moet worden betracht. Prof. Mr. J.B. Huizink schreef een boekbeschouwing naar aanleiding van de publicatie van het onderzoek in Rechtsgeleerd Magazine THEMIS 2015-3.