Publicaties


 • Cathalijne van der Plas

  Noot bij uitspraken NRSL/Kompas en Çukurova/Sonera

  21 september 2015, Cathalijne van der Plas, JOR 2015/253 en JOR 2015/254  

  In beide beschikkingen gaat het om de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis dat valt onder de reikwijdte van het Verdrag van New York. Voor de tenuitvoerlegging hier te lande worden echter verschillende wegen bewandeld.

 • Raymond Canisius

  De verhouding tussen de uitkeringstest en de tegenstrijdigbelangregeling opnieuw belicht

  18 augustus 2015, Raymond Canisius, TvOB 2015-4, Tijdschrift voor vennootschaps- en rechtspersonenrecht, blz. 145-150  

  De vraag of de tegenstrijdigbelangregeling een rol speelt bij de uitkeringstoets is aan de orde wanneer een bestuurder tevens, als aandeelhouder, tot dividend gerechtigd is, omdat in dat geval zijn persoonlijke belang mogelijk in strijd is met het belang van de vennootschap.

 • Lucas van Eeghen

  Het getrouwe beeld bij gerede twijfel

  30 juli 2015, Lucas van Eeghen, Nawoord in MAB 89e jaargang, juli/augustus 2015, p. 306-308  

  Juist omdat op de accountant in het kader van de continuïteit een belangrijke eigen taak rust is het voor belanghebbenden, maar ook voor hemzelf, zaak openheid te betrachten bij eventueel bestaande gerede twijfel en de daaruit voortvloeiende te verwachten financiële gevolgen.

 • Yvette Borrius

  Noot bij uitspraak Gerechtshof Amsterdam, 3 juni 2014 (NPN-RSSB)

  17 juli 2015, Yvette Borrius, JOR 2015/163  

  Externe bestuurdersaansprakelijkheid. Eigen schuld schuldeiser. Bestuurder treft persoonlijk ernstig verwijt door niet tijdig en regelmatig opzeggen van huurovereenkomst. Bestuurder aansprakelijk voor onbetaalde huursom.

 • Jurjen Tuinman

  Noot bij uitspraak kantonrechter Amsterdam 19 december 2014

  10 juli 2015, Jurjen Tuinman, WR 2015/92  

  Huurovereenkomst ex artikel 7:232 lid 2 BW voor de duur dat verhuurder gaat ‘proefsamenwonen’?

 • Raymond Canisius

  Uitkeringen aan aandeelhouders in het nieuwe BV-recht. Besluitvorming, vertegenwoordiging en vereenzelviging

  25 juni 2015, Raymond Canisius, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 127  

  Het Nederlandse BV-recht is drie jaar geleden ingrijpend herzien (Wet Flex-BV). Samen met mijn tweelingbroer Maurice Canisius deed ik onderzoek naar de wenselijkheid en werkbaarheid van de met aansprakelijkheid gesanctioneerde uitkeringstest van artikel 2:216 BW die centraal staat in het nieuwe systeem van bestuurdersaansprakelijkheid als crediteurenbescherming. De belangrijkste conclusie van het proefschrift is dat voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid, in geval van ontoelaatbare uitkeringen aan aandeelhouders, onder de nieuwe regeling uiterste terughoudendheid moet worden betracht. Prof. Mr. J.B. Huizink schreef een boekbeschouwing naar aanleiding van de publicatie van het onderzoek in Rechtsgeleerd Magazine THEMIS 2015-3.

 • Yvette Borrius

  Integriteits- & frauderisico's: reputatie op de tocht

  21 mei 2015, Yvette Borrius, GCN jaarboek 2015 blz. 32 - 35  

  Het vergt vergaande mate van regie om sturing te geven aan bedrijfsreputatie. Om mogelijke incidenten te identificeren is naast kennis en monitoring van interne bedrijfsprocessen bewustzijn vereist van de rol en integriteit van tussenpersonen en adviseurs. Pro-activiteit op het vlak van onderzoek en te nemen maatregelen is key om de publieke opinie wind uit de zeilen te nemen.

 • Lucas van Eeghen

  De onjuistheid van, of gerede twijfel bij, de continuïteitsveronderstelling (art. 2:384 lid 3 BW)

  19 mei 2015, Lucas van Eeghen, Vereniging voor Jaarrekeningenrecht bundel 2014/2015, onder red van Prof. Van der Zanden e.a., p.141, Boom Juridische Uitgevers 2015  

  De onjuistheid van de continuïteitsveronderstelling is gegeven bij een doelstelling die gericht is op liquidatie, een liquidatiebesluit of feitelijke liquidatie, of bij een voor kortere termijn voortdurend liquiditeitstekort. Een bestaande onjuistheid is aan de hand van de liquiditeit goed vast te stellen. Gerede twijfel ziet op de toekomst en is een enigszins arbitrair begrip dat grondig onderzoek en interpretatie vergt, waarbij het vooral gaat om de realiter te verwachten liquiditeitsontwikkeling. De opvattingen over wat gerede twijfel betekent lopen nogal uiteen.

 • Marnix van den Bergh

  Pratische aanwijzingen rondom aandeelhoudersovereenkomsten

  7 april 2015, Marnix van den Bergh, Contracteren, jaargang 17, nr. 1  

  Paul Jongen en Marnix van den Bergh bespreken een aantal belangrijke punten die onderdeel kunnen uitmaken van tussen aandeelhouders te maken afspraken.

 • Paul Jongen

  Praktische aanwijzingen rondom aandeelhoudersovereenkomsten

  7 april 2015, Paul Jongen, Contracteren, jaargang 17, nr. 1  

  Paul Jongen en Marnix van den Bergh bespreken een aantal belangrijke punten die onderdeel kunnen uitmaken van tussen aandeelhouders te maken afspraken.